(06247) 4-10-33

21°C

Торецьк

Чисто

Регламент міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 23.09.2016 №6/88-33

 

Р Е Г Л А М Е Н Т  РОБОТИ
Торецької міської ради
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття 1. Регламент.

1. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила та процедури роботи Торецької міської ради (далі - рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду на ній питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та інші процедурні питання, а також порядок роботи сесії, порядок обрання секретаря ради, порядок організації роботи постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

Регламент має вищу юридичну силу по відношенню до інших рішень ради з цих питань.

2. Якщо законодавством України встановлена ​​інша процедура розгляду радою окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Торецька міська  рада утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, що регулює його діяльність як неприбуткової організації.

Торецька міська рада є  неприбутковою організацією, якій заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

Установчі документи передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

Торецька міська рада внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової  організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими  документами.

Стаття 2. Рада - представницький орган територіальної громади.

1. Рада є виборним органом, який складається з депутатів, і, відповідно до закону, має право представляти інтереси територіальної громади міста Торецька і приймати від її імені рішення. У своїй діяльності рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах їх компетенції, Європейською хартією місцевого самоврядування та Регламентом.

2. Загальний склад ради - 46 депутатів.

3. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні, після обговорення, більшістю депутатів від загального складу депутатів ради - не менше 24 депутатів або 23 депутатами і міським головою, якщо він був присутній на пленарному засіданні ради - крім рішень, що стосуються процедурних питань, і інших рішень, передбачених чинним законодавством і Регламентом.

Стаття 3. Мова ради.

Основною мовою діловодства і документації Торецької міської ради є державна мова. Особам, що вживають регіональну мову (мови), забезпечується право подавати усні чи письмові заяви та отримувати відповіді на них цією регіональною мовою (мовами).

Стаття 4. Гласність і відкритість ради.

1.Засідання  ради та її органів є відкритими і гласними, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством і Регламентом.

2. Гласність засідань ради забезпечується шляхом публікаціїоголошення  в міській масовій газеті «Дзержинський шахтар», на офіційному сайті  Торецькоїміської ради.

3. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутніми народні депутати України, депутати обласної ради, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста, керівники міських та селищних рад, керівники підприємств, установ і організацій громади міста, інші особи, присутність яких передбачено чинним законодавством.

4. На вимогу ради, постійних, тимчасових контрольних депутатських комісій, міського голови або секретаря ради, керівники розташованих на території міста або зареєстрованих в місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади міста зобов'язані прибути на засідання ради або її органів для інформування з питань, віднесених до відання ради та її органів, надання відповідей на запити депутатів.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання ради.

1. У випадках, визначених законодавством, рада  може прийняти рішення більшістю голосів депутатів від загального складу ради про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. На закритому пленарному засіданні ради не можуть розглядатися інші питання, крім тих, які визначені у рішенні про проведення закритого пленарного засідання, а також питання, що стосуються конституційних прав і обов'язків громадян.

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, секретар ради, депутати ради, а також особи, присутність яких визнана радою обов'язковим. Головуючий на закритому пленарному засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам ради посади та прізвища запрошених осіб.

4. При проведенні закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо, відеозапис в залі засідань, крім протокольного.

Стаття 6. Загальні організаційні питання роботи ради.

1. Засідання ради проводяться за адресою, вказаною в розпорядженні про скликання сесії.

2. Сесія ради скликається, як правило, міським головою відповідно до чинного законодавства. За відсутності міського голови сесія скликається секретарем міськради.

3. Сесія ради скликається, як правило, в четверту п'ятницю кожного місяця.

4.Організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів і посадових осіб, депутатів ради здійснюється відділом організаційної роботи, діловодства і загальних питань.

Стаття 7. Лічильна комісія.

 Для організації та проведення голосування з числа депутатів радою обирається лічильна комісія у складі двох осіб. Лічильна комісія обирається депутатами на кожному засіданні сесії ради.

Стаття 8.Секретаріат.

Для ведення протоколу сесії рада обирає секретаріат сесії.

РОЗДІЛ II.

СЕСІЯ РАДИ.

Стаття 9. Сесія ради.

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2. Сесії ради складаються з одного або декількох пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради, спільних засідань постійних комісій (депутатських днів, депутатських годин).

3. В окремих випадках за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

4. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради (далі - Кворум).

5. Перед початком пленарного засідання і після обідньої перерви, якщо вона оголошується, проводиться реєстрація депутатів ради працівниками відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку пленарного засідання і після обідньої перерви. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, починається за годину до відкриття засідання ради і здійснюється  під особистий підпис.

6. Запрошені особи, присутність яких визначено радою як обов'язкова і передбачена чинним законодавством, зобов'язані перед початком засідання пройти реєстрацію. Головуючий на засіданні ради повідомляє депутатам про зареєстрованих на засіданні осіб.

Стаття 10. Перша сесія ради.

1. Перша сесія новообраної ради скликається Торецькою міською виборчою комісією.

2. До початку першого пленарного засідання першої сесії ради Торецька міська виборча комісія за участю відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні ради.

3. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова зазначеної виборчої комісії, інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови, головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.

У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова зазначеної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради.

Стаття 11. Скликання сесії ради.

1. Сесія ради скликаються в міру необхідності, але не менше 1 разу на квартал, а з питань земельних відносин та надання документів дозвільного характеру в сфері господарської діяльності не менше 1 разу на місяць (кожну четверту п'ятницю місяця).

2. Сесії ради, крім першої, скликаються:

1) міським головою;

2) секретарем ради - у разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради:

а) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк на вимогу 1/3 депутатів ради, виконавчого комітету ради;

3. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

4. Сесія ради має також бути скликана за пропозицією не менше 1/3 депутатів ради або постійною комісією ради в разі якщо міський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу 1/3 депутатів ради, виконавчого комітету ради.

5. Розпорядження (рішення) про скликання сесії невідкладно надсилається секретарю ради та відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань, які зобов'язані вжити заходів щодо його виконання. Секретар ради організовує інформування кожного депутата ради про скликання сесії в письмовому або електронному вигляді, в телефонному режимі або іншим можливим способом.

Розпорядження (рішення) про скликання чергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення    не пізніше, ніж за 10 днів до сесії із зазначенням дня і часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Розпорядження (рішення) про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за день до сесії із зазначенням часу, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6. Інформація про скликання чергової сесії ради публікується в міській масовій газеті «Дзержинський шахтар», на офіційному сайті  Торецької міської ради.

Документи на сесію надаються депутатам відділом організаційної роботи, діловодства і загальних питань при їх реєстрації перед сесією.

Стаття 12. Відкриття сесії.

1. Сесію ради відкриває міський голова, а у випадках скликання сесії секретарем ради, групою депутатів, виконавчим комітетом ради, постійною комісією ради - відповідно секретар ради або представник групи депутатів, яка скликала сесію.

Стаття 13. Пленарне засідання ради.

 1.Пленарні засідання міської ради починаються об 11-тій годині і закінчуються о 18-тій годині, якщо міською радою не буде прийняте інше рішення.

Перерва в роботі робиться через перші півтори години роботи на 20 хвилин. При необхідності перерва на обід встановлюється з 14 до 15 годин. За рішенням сесії передбачаються короткочасні перерви на 10 хвилин або проведення сесії без перерви.

2. У разі неможливості розглянути порядок денний протягом одного пленарного засідання, рада процедурним рішенням може перенести продовження розгляду питань порядку денного на інше пленарне засідання.

3. При закритті пленарного засідання головуючий повинен оголосити про час і дату проведення наступного пленарного засідання. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні.

4. На пленарних засіданнях приймаються рішення за результатами розгляду відповіді на депутатський запит.

Стаття 14. Пропозиції і підготовка питань.

1. Пропозиції з питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними і тимчасовими контрольними комісіями ради, депутатами ради, депутатськими фракціями і групами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

2. Підготовка питань до розгляду на сесії ради здійснюється:

1) за дорученням посадових осіб ради:

а) виконавчим комітетом ради або іншими виконавчими органами ради;

б) постійними або тимчасовими контрольними депутатськими комісіями ради;

2) ініціаторами внесення питання до порядку денного сесії (депутатами, фракціями, групами), якщо вони виявили бажання підготувати пропоновані ними питання до розгляду на сесії.

3. На аркуші погодження проекту рішення ради обов'язково вказується, ким вноситься проект із зазначенням прізвища та ініціалів автора (авторів проекту) або назви колективного органу ради (виконавчий комітет, депутатська комісія, фракція, група). Проекти рішень міської ради  супроводжуються всіма необхідними документами і підлягають обов'язковому погодженню з посадовими особами, які беруть участь в підготовці та здійсненні контролю за даним рішенням- головами постійних комісій за напрямками, секретарем ради, юридичним відділом та іншими особами. При необхідності в лист погодження включаються органи самоврядування на місцях, керівники підприємств, чиї інтереси зачіпаються відповідним рішенням.У разі незгоди з проектом рішення, наявністю зауважень, доповнень, зауваження викладаються на окремому аркуші, що додається до листа погодження з відповідною відміткою на листі узгодження.

4. Усі проекти рішень, які виносяться на розгляд сесії міським головою, виконавчим комітетом ради, перед сесією розглядаються на засіданнях профільних постійних комісій.

Проекти рішень вносяться до міської ради не пізніше ніж за 25 робочих днів до сесії. Проекти рішень, що надійшли пізніше зазначеного терміну, можуть бути внесені на чергову сесію за дорученням міського голови.

Проекти нормативно-правових актів, рішень міської ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються відповідними розробниками не пізніше ніж за 20 робочих днів до проведення пленарного засідання міської ради на офіційному сайті Торецької міської ради .

Депутат, фракція, група, комісія ради має право внести власний проект рішення на розгляд сесії.

5. Проекти рішення, які вносять депутат, фракція, група, комісія з питань, що стосуються комунальної власності і бюджету, як правило, попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

Стаття 15. Порядок денний сесії ради.

1. Проект порядку денного сесії ради формується міським головою в порядку, передбаченому Регламентом, і повідомляється депутатам не пізніше, ніж за 10 днів до відкриття чергової сесії ради. Секретар ради організовує інформування депутатів про проект порядку денного.

2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться:

1) міським головою;

2) постійними і тимчасовими контрольними комісіями ради;

3) депутатськими фракціями і групами;

4) депутатами ради;

5) виконавчим комітетом ради;

6) загальними зборами громадян.

3. З кожного питання порядку денного сесії ради може бути кілька проектів рішень.

4. Порядок денний сесії ради затверджується радою на кожній сесії ради.

5. Порядок денний сесії ради повинна містити інформацію про порядковий номер, назву питання, призначеного до розгляду і доповідача (доповідачів).

Стаття 16. Включення питань до порядку денного і послідовність розгляду питань.

1. Всі рішення, що стосуються доповнень, змін і затвердження порядку денного сесії ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради на пленарному засіданні сесії.

2. При формуванні порядку денного сесії ради першим питанням порядку денного завжди ставиться оголошення депутатських запитів, інші запити (заяви) оголошуються після розгляду питань порядку денного. В окремих випадках, щодо зміни порядку оголошення депутатських запитів (проголошення заяв), рада може змінити порядок, оголошення запитів та заяв.

3. Рішення про включення до порядку денного сесії ради питань, за якими у депутатів є заперечення, або питання, за якими були підготовлені проекти рішень відповідно до вимог Регламенту, але не були включені в пропонований міським головою проект порядку денного, приймаються з кожного питання окремо.

4. Рада визначає послідовність розгляду питань, внесених до порядку денного.

5. Порядок денний сесії ради після обговорення радою затверджується "в цілому".

6. Порядок денний сесії ради не може змінюватися після початку розгляду питань

"по суті" .

7. Сесія не може бути закрита, якщо рада не розглянула всі питання порядку денного.

Стаття 17. Відкриття пленарного засідання ради.

1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться за умови реєстрації та присутності не менше 24 депутатів ради. Головуючий зобов'язаний відкрити пленарне засідання за наявності кворуму. У разі відсутності міського голови або його відмови відкрити пленарне засідання ради, пленарне засідання ради відкриває і веде секретар ради. У разі відсутності секретаря ради або його відмови відкрити пленарне засідання ради, пленарне засідання ради відкриває за дорученням депутатів один з депутатів ради, а веде за рішенням ради - один з депутатів ради.

2. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю кворуму, головуючий на засіданні за погодженням з головами фракцій відкладає відкриття пленарного засідання ради на одну годину для виклику відсутніх депутатів.

3. У разі відсутності кворуму протягом двох годин, головуючий може перенести пленарне засідання ради на інший день.

Стаття 18. Ведення пленарного засідання ради.

1. Пленарне засідання ради веде:

1) міський голова;

2) секретар ради (у випадках, передбачених ч.6 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

3) один з депутатів ради за рішенням ради (у випадках, передбачених ч.9 ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні");

2. Особа, яка веде пленарне засідання ради,  є головуючим.

3. Якщо головуючий залишає, не має можливості або відмовляється вести пленарне засідання ради, ведення пленарного засідання ради за рішенням ради доручається секретарю ради або одному з депутатів ради.

Стаття 19. Обов'язки головуючого на пленарному засіданні ради.

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) неупереджено веде пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

2) виносить на обговорення питання порядку денного сесії ради, інформує про матеріали, що надійшли для розгляду на пленарному засіданні ради;

3) організовує розгляд питань порядку денного;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) вживає заходи щодо підтримання порядку на пленарному засіданні ради;

10) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством України та Регламентом.

Стаття 20. Оголошення перерви в засіданні.

1. Перед початком обговорення питання будь-який депутат ради може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні до 20 хвилин. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається процедурним рішенням ради.

2. При розгляді одного питання порядку денного сесії не може бути більше однієї перерви.

Стаття 21. Загальний порядок виступів.

1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат в будь-який момент може відмовитися від свого права на виступ або передати своє право на виступ іншому депутату.

3. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від слова.

4. Промовець повинен виступати тільки з того питання порядку денного, яке обговорюється.

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий зобов'язаний надати слово депутату відразу після його звернення.

6. Оратору під час виступу питання не задаються. Виступ оратора не переривається.

7. Надаючи слово депутату, головуючий зобов'язаний оголосити прізвище та ім'я оратора. Якщо головуючий не надав слово для  виступу, то тексти виступів депутатів, які не виступили на сесії, можуть бути долучені до матеріалів сесії (за бажанням депутатів).

Стаття 22. Місця для виступів.

1. Доповідачі, співдоповідачі виступають з трибуни.

2. Виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни або "з місця".

3. Пропозиції, зауваження, поправки, виступи виголошуються з місця.

Стаття 23. Право на виступ.

1. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради здійснюється шляхом попередньої подачі письмової заявки до головуючого або в письмовій формі протягом 5 хвилин після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів формується головуючим на засіданні в порядку надходження заявок. Право на виступ мають депутати, оголошені головуючим, які погодилися на виступ з цього питання.

2. При усному зверненні депутата під час пленарного засідання ради або піднятті їм руки, головуючий на засіданні зобов'язаний надати слово депутату "з місця" для зауважень, запитань, а також для обґрунтування депутатом пропозицій або поправок з подальшим їх внесенням в письмовій формі.

3. Право на виступ запрошеним особам або присутнім на пленарному засіданні ради особам, які не є депутатами, надається за процедурним рішенням ради.

Стаття 24. Ліміти часу на виступи.

1. Час, що відводиться виступаючим, не повинен перевищувати:

- Для доповіді - до 15 хвилин;

- Для співдоповіді - до 10 хвилин;

- Для заключного слова - до 3 хвилин;

- Для виступів в обговоренні - до 5 хвилин;

- Для повторних виступів в обговоренні - до 3 хвилин;

- Для виступів за процедурою скороченого обговорення - до 3 хвилин;

- Для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у "різному" - до 5 хвилин;

- Для виступів щодо кандидатур - до 3 хвилин;

- Для виступів за процедурою і поясненням, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесенням поправок - до 3 хвилин;

- Для виступу в кінці обговорення ініціатора, який вніс питання, пропозицію або поправку - до 1 хвилини.

2. Головуючий на засіданні на прохання промовця і за згодою більшості депутатів від присутніх на пленарному засіданні ради, зобов'язаний продовжити час для виступу на більш тривалий, ніж встановлено в ч.1 цієї статті.

Стаття 25. Обговорення питань.

1. Обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:

1) виступ доповідача, усні або письмові запитання доповідачу і відповіді на них;

2) виступ співдоповідача (співдоповідачів), усні або письмові запитання співдоповідача (співдоповідачів) і відповіді на них;

3) оголошення висновків і рекомендацій постійних комісій ради;

4) виступи уповноважених представників фракцій, груп (по одному від фракції або групи);

5) виступи депутатів;

6) виступ ініціатора, який вніс питання до порядку денного;

7) заключне слово співдоповідача (співдоповідачів) і доповідача;

8) внесення зауважень, пропозицій і поправок до проекту рішення.

2. В ході обговорення доповідач і співдоповідач (співдоповідачі) на вимогу депутатів ради можуть давати довідки. Для цього головуючий позачергово надає їм слово.

3. Ініціатор, який вніс питання, пропозиції або поправки має право на додатковий виступ в кінці обговорення.

4. Після обговорення питання порядку денного всі проекти рішень з даного питання в послідовності, відповідної порядковому номеру, ставляться на голосування. Той проект, який набрав найбільшу кількість голосів депутатів, але не менше більшості від загального складу ради, вважається прийнятим "за основу". Всі інші проекти рішень з цього питання вважаються відхиленими.

5. Якщо жоден з проектів рішень не набрав необхідної кількості голосів для прийняття його "за основу", питання вважається відхиленим.

6. Після прийняття проекту рішення "за основу" головуючий ставить питання про наявність у депутатів зауважень, пропозицій або поправок до проекту рішення.

7. Проект рішення, до якого не надійшли зауваження, пропозиції або поправки, відразу ставиться на голосування «в цілому».

Стаття 26. Скорочена процедура розгляду питань.

1. Деякі питання порядку денного сесії можуть розглядатися за скороченою процедурою за рішенням ради, яке приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

2. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного включає:

1) виступ доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

2) виступи двох депутатів на підтримку і двох проти;

3) оголошення головуючим на засіданні зауважень, поправок і пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

4) винесення депутатами ради усних поправок і пропозицій;

5) проведення голосування.

Стаття 27. Прийняття рішення про припинення обговорення.

1. В ході обговорення питання порядку денного головуючий на засіданні або депутат може внести пропозицію про припинення подальшого обговорення і постановці на голосування. Після оголошення такої пропозиції головуючий на засіданні запитує про заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого на засіданні підняттям руки. Якщо заперечення відсутні, головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

При наявності заперечень дана пропозиція ставиться на голосування. Рішення приймається більшістю від загального складу ради.

2. Якщо пропозицію про припинення обговорення не була підтримана депутатами ради, головуючий на засіданні зобов'язаний продовжити обговорення і зобов'язаний надати слово для виступу всім бажаючим згідно з Регламентом. По завершенні обговорення головуючий переходить до голосування.

Стаття 28. Рішення ради з процедурних питань.

1. Процедурними вважаються питання щодо визначення способу і порядку розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені в Регламенті як такі.

2.Рішення з процедурних питань приймаються без підготовки в постійних комісіях і включення до порядку денного.

3. Голосування з процедурного питання здійснюється відразу після короткого обговорення. Процедурне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 1/3 депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Регламентом та чинним законодавством. Якщо на розгляд ради надійшли два і більше альтернативних пропозиції з процедурного питання, вони ставляться на голосування в порядку надходження. При цьому рішення вважається прийнятим за ту пропозицію, за яку  проголосувало найбільше депутатів, але не менше, ніж 1/3 від загального складу ради. Процедурне рішення і результати голосування по ньому заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

РОЗДІЛ 3.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ.

Стаття 29. Текст проекту рішення.

1. Текст проекту рішення повинен бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

2. Текст проекту рішення повинен містити посилання на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачено чинним законодавством.

3. Проект рішення в мотивувальній частині повинен передбачати законодавчі підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні статті законів України, інші нормативно - правові акти).

4. Проект рішення в резолютивній частині повинен містити:

1) конкретні завдання виконавцям;

2) зазначення назви  органів, організацій, установ, посадових осіб, які є виконавцями;

3) доведення до відома всіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій і посадових осіб рішення ради, в частині, яка їх стосується.

5. Проект рішення в заключній частині повинен містити пункт, в якому вказані посадова особа і постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

Стаття 30. Інформаційно - довідкові матеріали до проекту рішення.

1. При розробці проекту рішення автор повинен провести аналіз відповідності проекту чинному законодавству і прийнятим раніше рішенням з цього питання. Якщо пропоноване рішення повністю або частково виключає дію рішення, прийнятого з цього питання раніше, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило силу повністю або у відповідній частині.

2. До проекту рішення додаються передбачені текстом копії додатків, а також висновки і рекомендації постійних комісій ради, якщо такі документи з даного питання були ними прийняті.

3. У разі внесення проекту регуляторного акта - до проекту рішення додається аналіз регуляторного впливу.

Стаття 31. Візування проектів рішень.

1. Проект рішення повинен візуватися автором (авторами) проекту рішення, секретарем ради та  за результатами розгляду на комісіях, головами профільних (тимчасових контрольних) комісій. Візування проекту рішення є обов'язковим.

Проекти рішень, розроблені виконавчими органами міської ради, підлягають також  обов'язковому візуванню головним розробником, керівниками структурних підрозділів, відповідальними за виконання, головами профільних комісій міської ради, заступниками міського голови згідно з розподілом посадових обов'язків, фахівцями відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань, юридичного відділу, секретарем міської ради. Проекти рішень, додатково включені до порядку денного у день (або в ході) відкриття сесії, не підлягають візуванню зазначеними особами.

2. Візування здійснюється на окремому аркуші погодження першого примірника проекту рішення і розміщується в такий спосіб: зліва - назва посади, справа - підпис, прізвище та ініціали, а також дата візування.

4. Друк і тиражування проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Стаття 32. Отримання проектів рішень депутатами ради.

1. Секретар ради не пізніше, ніж за 7 днів до початку сесії, забезпечує передачу депутатам ради проектів рішень ради з супровідними документами, додатками і всіма матеріалами для розгляду в депутатських комісіях.

2. Всі матеріали, що стосуються кожного проекту рішення, - висновки і рекомендації постійних комісій ради, зауваження, пропозиції чи поправки міського голови, груп і фракцій, постійних комісій ради, окремих депутатів, виконавчого комітету ради, а також допрацьовані автором (авторами) проекти рішень, які були подані в письмовій формі секретарю ради не пізніше, ніж за 2 дні до сесії, - надаються депутатам при їх реєстрації перед початком сесії.

Стаття 33. Підготовка проектів рішень до сесії.

1. Автор проекту рішення забезпечує оприлюднення проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, шляхом розміщення їх на офіційному сайті  Торецької міської ради, згідно до вимог діючого законодавства  (ЗУ “Про доступ до публічної інформації” )

2. Винесенню проектів рішень на розгляд сесії передує їх розгляд у постійних комісіях ради. Профільні постійні комісії ради зобов'язані вивчити, попередньо розглянути і здійснити підготовку висновків і рекомендацій до проектів рішень, що стосуються їх профілю, а також можуть підготувати і винести на розгляд сесії власний проект рішення з даного питання.

Постійні комісії розглядають проекти рішень із запрошенням їх авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців.

3. Не пізніше, ніж за 2 дні до початку сесії ради, висновки і рекомендації постійних комісій щодо проекту рішення направляються міському голові, секретарю ради та авторам проекту рішення.

4. Зауваження, поправки і пропозиції до проекту рішення подаються в письмовій формі секретарю ради не пізніше, ніж за 2 дні до початку сесії.

Стаття 34. Обговорення проекту рішення.

1. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні ради опрацьовується той проект рішення, який депутати ухвалили "за основу". Доповідач цього проекту рішення займає місце на трибуні.

2. В ході обговорення проекту рішення на пленарному засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції про порядок розгляду питання;

2) пропозиції і поправки до проекту рішення.

3. Всі пропозиції з обговорюваного проекту рішення і процедури його розгляду можуть подаватися головуючому на засіданні як в усній, так і в письмовій формах. Письмові пропозиції з їх коротким обгрунтуванням оголошує на засіданні головуючий або за його дорученням інша особа, повідомляючи про те, хто їх вніс.

Стаття 35. Закінчення обговорення.

Після закінчення обговорення проекту рішення головуючий повідомляє депутатам про перехід до голосування, вимовляючи: «Переходимо до голосування». З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань і тільки до моменту призову головуючого до голосування, яке вимовляється словом:

«Голосуємо».

Стаття 36. Постановка на голосування.

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні після його обговорення. Головуючий зобов'язаний поставити на голосування заслуханий депутатами проект рішення. Питання порядку денного сесії ради може ставитися на голосування в цілому тільки один раз. У разі відмови головуючого поставити на голосування проект рішення ради "в цілому", це питання на голосування ставить секретар ради.

2. Голосування здійснюється депутатами особисто.

3. Проект рішення або його частина, які при голосуванні не були схвалені більшістю депутатів від загального складу ради, вважаються відхиленими. Повторний розгляд даного проекту рішення або його частини допускається не раніше, ніж на наступній сесії ради.

Стаття 37. Голосування.

1. Розгляд одного питання порядку денного сесії без прийняття рішення ради по ньому не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

2. Головуючий оголошує на засіданні про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту, або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції.

3. Під час обговорення на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані. Після голосування всіх пропозицій і поправок проект рішення ставиться на голосування "в цілому".

4. Якщо дві або більше пропозицій або поправок, що стосуються одного і того ж проекту рішення, виключають одне одного (альтернативні пропозиції або поправки), рада проводить голосування пропозицій або поправок в порядку їх надходження.

5. Тексти пропозицій чи поправок, які будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому вказується автор пропозиції або поправки.

Внесена в пропозицію поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.

Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції.

Якщо до пропозиції внесені дві або більше поправок, - голосування проводиться в порядку їх надходження.

Якщо в результаті прийняття однієї пропозиції або поправки будуть відхилення іншої альтернативної пропозиції або поправки, остання на голосування не ставиться.

Після голосування поправок до пропозиції на голосування «в цілому» відноситься пропозиція з внесеними в неї поправками.

6. Якщо проект рішення, прийнятий "за основу", містить кілька частин (статей), то за внесеною пропозицією котрогось із депутатів, яка була підтримана не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради, голосування може проводитися по частинах (постатейно) з подальшим голосуванням "в цілому". Спочатку голосуються частини (статті) проекту рішення, прийнятого "за основу". Якщо такі частини (статті) проекту рішення не приймаються радою, головуючий ставить на голосування інші редакції частин (статей) в порядку їх надходження.

7. Якщо жодна редакція частини (статті) проекту рішення, прийнятого "за основу", не була прийнята, частина (стаття) вважається виключеною з проекту рішення, прийнятого "за основу".

8. Проект рішення, прийнятий "за основу", що складається з схвалених радою статтею, ставиться на голосування "в цілому".

9. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування по ньому.

10. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі встановлення лічильною комісією факту порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, які унеможливлюють встановлення результатів голосування, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

11. Після закінчення голосування головуючий на засіданні зобов'язаний оголосити його повні результати.

РОЗДІЛ 4.

ВИДИ ГОЛОСУВАННЯ.

Стаття 38. Види голосувань.

Рішення ради приймаються:

1) відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням;

2) таємним голосуванням бюлетенями.

Рішення міської ради приймаються відкритим фіксованим (поіменним) голосуванням, за винятком випадків, передбачених, статтею 40 цього Регламенту.

Стаття 39. Поіменне голосування.

1. Відкрите поіменне голосування здійснюється кожним депутатом міської ради особисто, шляхом підняття руки. Результати голосування фіксуються поіменно.

2. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією. Лічильна комісія веде протокол поіменного голосування з питань порядку денного сесії.

3. При голосуванні з одного питання кожен депутат міської ради має один голос і подає його або «За» запропонований проект рішення, або «Проти», або «Утримався».

4. Дані про результати поіменного голосування заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

5. Результати поіменного голосування підлягають обов'язковому опублікуванню і надання на вимогу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого терміну всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 40. Таємне голосування.

1. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманого більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради і прийняття рішень про дострокове припинення повноважень міського голови.

2. Форма бюлетеня для таємного голосування, розроблена лічильною комісією, затверджується радою. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає загальній кількості депутатів, з урахуванням міського голови, виготовляються під контролем лічильної комісії. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, по якому проводиться таємне голосування, і в відповідному місці ставляться штамп і підпис секретаря міської ради.

3. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування, потрібно сформулювати в бюлетені ясно і чітко. У бюлетені по одній кандидатурі або одному проекту рішення повинні бути слова "За", "Проти", "Утримався". У бюлетені для голосування за кількома кандидатурами або варіантів вирішення навпроти кожної кандидатури або варіанти вирішення друкується квадрат, в якому ставиться будь-яка позначка, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішення повинен бути рядок "Не підтримую жодну кандидатуру" або "Не підтримую жодного варіанта рішення" з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, якщо не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

4. Лічильна комісія забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємниці голосування. Після закінчення перерви голова лічильної комісії доповідає депутатам про готовність до проведення таємного голосування. Якщо у депутатів виникають зауваження або пропозиції по підготовці таємного голосування, рада зобов'язана такі зауваження або пропозиції розглянути. Про початок процедури таємного голосування головуючий оголошує словами: «Починаємо таємне голосування».

Стаття 41. Порядок проведення таємного голосування.

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються безпосередньо при вході депутата в зал засідань.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході в сектор був розміщений стіл для реєстрації депутатів та отримання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході - прозорі скриньки для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити в сектор для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку або урну.

4. Про завершення процедури таємного голосування, за відсутності депутатів, які хочуть взяти участь в таємному голосуванні, головуючий оголошує словами:

"Таємне голосування завершено", - після чого лічильна комісія приступає до підрахунку голосів. Підрахунок голосів включає в себе встановлення загального числа депутатів, які взяли участь в голосуванні, погашення невикористаних бюлетенів і самого підрахунку голосів.

5. Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, в яких підтримано дві і більше кандидатур або варіантів рішення, бюлетені, за якими неможливо визначити волевиявлення депутата.

6. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради, якщо чинним законодавством або Регламентом не встановлено інше.

7. Таємне голосування вважається таким, що  не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення, або, якщо в скриньці (урні) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж було видано. В такому випадку проводиться переголосування, якщо радою не прийнято іншого рішення.

8. Погашені бюлетені, бюлетені, підраховані лічильною комісією, списки депутатів ради, за якими була проведена процедура таємного голосування, поміщаються лічильною комісією в непрозорий пакет, який опечатується, а цілісність пакета завіряється підписами членів лічильної комісії.

9. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписується всіма присутніми членами лічильної комісії.

У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

10. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або визначений комісією доповідач,  доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

11. Головуючий оголошує остаточні результати таємного голосування.

12. Пакет з результатами голосування, протоколом лічильної комісії долучається до протоколу пленарного засідання ради.

РОЗДІЛ 5.

ПРОТОКОЛ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ.

Стаття 42. Протокол пленарного засідання.

1. Засідання ради оформляється протоколом. Ведення і оформлення протоколу пленарних засідань ради здійснює відділ організаційної роботи, діловодства і загальних питань за сприяння секретаріату, який обирається на сесії.

2. У протоколі зазначаються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість зареєстрованих, відсутніх на засіданні депутатів, прізвища, ініціали та посади запрошених на засідання ради осіб;

3) статус засідання - відкрите чи закрите або з наявністю закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, прізвища та ініціали доповідачів і співдоповідачів.

5) прізвища та ініціали депутатів, які зробили запит;

6) прізвища та ініціали депутатів, які взяли участь в обговоренні питань (для осіб, які не є депутатами ради, - також їх посади);

7) перелік всіх прийнятих рішень і повних результатів голосування, а саме - кількість голосів, поданих «за», «проти», «утримався», «не голосував», а також додатки з повними результатами поіменного голосування, пакет з бюлетенями для таємного голосування ;

3. До протоколу пленарного засідання додаються прийняті радою рішення.

4. Рішення ради з процедурних питань заносяться до протоколу.

5. Протокол пленарного засідання ради оформляється працівниками відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань і підписується в двотижневий термін з моменту закриття пленарного засідання ради особисто міським головою, в разі його відсутності - секретарем ради, або депутатом, який головував на пленарному засіданні ради (у випадках, передбачених ч.16 ст.46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

6. За правильність записів у протоколі пленарного засідання несе відповідальність особа, яка веде протокол на пленарному засіданні. Депутат має право знайомитися з текстами виступів у протоколах пленарних засідань ради до їх опублікування. У разі виявлення у протоколі пленарного засідання неточностей будь-який з депутатів може звернутися із зауваженнями про їх усунення.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу пленарного засідання та інших матеріалів несе фахівець відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань, відповідальний за даний напрямок роботи.

Відповідальність за своєчасність оформлень рішень ради, а також подачі первинних матеріалів з рішеннями, несе основний розробник проекту рішення ради. Підписані рішення, програми та матеріали, на підставі яких вони приймаються, передаються до відділу організаційної роботи, діловодства і загальних питань.

Реєстраційний номер рішення міської ради складається з порядкового номера скликання, порядкового номера сесії з початку скликання, порядкового номера рішення сесії і дати прийняття рішення.

8. Оригінали рішень ради, протоколи пленарних засідань ради зберігаються у відділі організаційної роботи, діловодства і загальних питань протягом 5-ти років.

9. Всі рішення ради в п'ятиденний термін з моменту їх підписання розміщуються на офіційному сайті  Торецької міської ради.

РОЗДІЛ 6.

ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ І ПУБЛІКАЦІЇ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ.

Стаття 43. Порядок підписання прийнятих рішень.

1. Міський голова, секретар ради, або депутат, головуючий на пленарному засіданні ради (у випадках, передбачених ч. 16 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») зобов'язаний власноруч підписати рішення ради в десятиденний термін з моменту його прийняття.

2. Рішення ради в п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено ним на повторний розгляд ради, про що міський голова видає мотивоване розпорядження. У розпорядженні вказується дата і час скликання наступної сесії для повторного розгляду зупиненого міським головою рішення. Якщо міський голова у двотижневий термін не вніс зупинене рішення на розгляд ради, воно набирає чинності.

3. Рада має в двотижневий термін з моменту зупинки міським головою рішення повторно розглянути дане рішення.

4. У разі прийняття радою рішення про відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення 2/3 депутатів від загального складу ради, таке рішення міський голова зобов'язаний підписати в п'ятиденний термін з моменту підтвердження. Таке рішення вступає в силу і підлягає оприлюдненню в порядку, передбаченому статтею 44 Регламенту.

5. Додатки до рішень ради підписуються секретарем.

6. Копії рішень ради в п'ятиденний термін з моменту підписання рішень надаються постійним комісіям ради.

Стаття 44. Оприлюднення рішень і вступ в силу.

1. Рішення ради після їх прийняття у встановленому порядку і підписання підлягають обов'язковому оприлюдненню протягом 5-ти днів з дня їх підписання головуючим або з часу вступу в силу.

Рішення ради нормативно - правового характеру набирають чинності з дня опублікування, якщо в самих рішеннях не вказаний інший строк набрання чинності.

2. Рішення ради можуть бути в окремих випадках за рішенням ради офіційно оприлюднені через ЗМІ.

3. Всі рішення ради, крім процедурних, публікуються на офіційному сайті  Торецької міської ради, відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації”  доводяться до відома відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та осіб, яких вони стосуються.

4. Контроль за виконанням рішень ради організовує секретар ради.

Виконавці рішень ради зобов'язані надати інформацію про хід виконання рішення на вимогу секретаря ради.

РОЗДІЛ 7.

Дисципліна і етика.

Стаття 45. Дисципліна та етика.

1. Депутати, присутні на пленарному засіданні ради, повинні, як правило, мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

2. На пленарному засіданні ради депутат і міський голова не повинні вживати образливі висловлювання, вульгарності і лайливі слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні. У разі вчинення такого порушення міським головою, секретар ради має право попередити його про неприпустимість таких висловлювань і закликів.

3. Якщо оратор виступає без дозволу, головуючий має право призупинити його виступ.

4. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

5. Під час засідання ради депутати, запрошені та присутні особи не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням і т.д.).

6. Якщо депутат, запрошена або присутня особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає порушника персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою не менше 1/3 депутатів від загального складу ради, може вимагати від запрошеної чи присутньої особи покинути зал засідань  до кінця пленарного засідання. Якщо такий порушник відмовляється покинути зал засідань, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання порушником його вимоги.

7. Депутат ради зобов'язаний брати участь в роботі пленарних засідань, в роботі постійних комісій, в роботі тимчасових контрольних комісій, членом яких він є. Про відсутність депутата без поважних причин секретар ради повинен інформувати відповідну місцеву організацію партії, а також виборців через місцеві засоби масової інформації.

РОЗДІЛ 8.

ДЕПУТАТИ РАДИ.

Стаття 46. Депутатський запит.

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів напередодні або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

2. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні міської ради.

3. Рада може зобов'язати відповідний орган надати у встановлений ним термін звіт про виконання рішення по запиту депутата міської ради.

4. Орган або посадова особа, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані у встановлений радою строк, надати на нього офіційну письмову відповідь міській раді і депутату міської ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлені радою терміни, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутатові міської ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

5. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадовихосіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За підсумками розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 47. Протокольні доручення.

Відносно пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарному засіданні ради, або переданих в письмовій формі, головуючий, як правило, дає протокольні доручення, які направляються на розгляд посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Стаття 48. Підвищення кваліфікації депутата.

1. Депутат ради має право на підвищення своєї кваліфікації. Порядок організації підвищення кваліфікації депутата ради визначає  Торецька міська рада.

2. У міській раді проводиться щоквартально навчання депутатів міської ради, організацією якого  займається відділ організаційної роботи, діловодства і загальних питань.

Стаття 49. Надання депутату інформаційної та юридичної допомоги.

Рада та її виконавчі органи забезпечують депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради, організують їм допомогу з правових питань депутатської діяльності, надають можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями міського голови, актами виконавчих органів ради та актами підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Торецька.

Стаття 50. Звіти депутата.

1. Депутат зобов'язаний не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців.

2. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідної територіальної громади у порядку, встановленому законодавством

РОЗДІЛ 9.

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ. ФРАКЦІЇ І ГРУПИ.

Стаття 51. Постійні комісії ради.

У складі ради діють такі постійні депутатські комісії:

постійна комісія з планування, бюджету та фінансів;

постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян;

постійна комісія з соціального захисту населення, охорони здоров'я і охорони навколишнього середовища;

постійна комісія з питань освіти, культури, спорту і молодіжної політики;

постійна комісія з питань промисловості, транспорту, зв'язку і комунального господарства;

постійна комісія з соціально-економічного розвитку, інвестиційної та регуляторної політики, розвитку малого і середнього бізнесу.

Стаття 52. Порядок функціонування постійних комісій.

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до його компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голосування щодо затвердження голів постійних комісій може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по кілька осіб, або за списком в цілому без обговорення, про що приймається відповідне рішення ради більшістю голосів від загального складу ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення, звільнення або узгодження радою, виконавчим комітетом ради, міським головою, готують висновки з цих питань.

5. Постійні комісії вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ і організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради.

6.Постоянні комісії з питань, що належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій відділень необхідні матеріали і документи.

7. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії, а в разі його відсутності або неможливості виконання ним повноваження - секретар комісії.

8. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, рекомендації, власні проекти рішень. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

10. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії інформуються у встановлений ними термін.

11. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, фахівців. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

13. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

Стаття 53. Відкликання голів постійних комісій ради.

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Мотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) міським головою;

2) секретарем ради;

3) постійною комісією ради, яка приймає на засіданні рішення про відкликання голови комісії (без урахування голосу самого голови постійної комісії);

4) не менше, ніж 1/3 депутатів від загального складу ради;

5) фракцією, членом якої даний депутат є.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного комісією. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді, організації і стан справ з питань, віднесених до компетенції комісії. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

Стаття 54. Тимчасові контрольні комісії ради.

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами, що обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають проекти рішень, звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закрито. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 55. Протоколювання засідань постійних комісій ради та тимчасових контрольних комісій ради.

Секретар комісії веде протокол засідань комісії (постійної, тимчасової контрольної), відділ організаційної роботи, діловодства і загальних питань сприяє в підготовці протоколів, робить фотокопії необхідних документів, запрошує депутатів і посадових осіб структурних підрозділів виконавчого органу ради на засідання цих комісій.

Стаття 56. Депутатські фракції і групи.

1. Депутати ради можуть об'єднуватися в депутатські фракції та групи.

Діяльність депутатських фракцій і груп визначається законами України та Регламентом.

2. Депутатські фракції формуються депутатами ради на партійній основі.

3. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Збори депутатів обирає голову фракції і осіб, уповноважених представляти фракцію в раді.

4. Письмове подання повинно містити:

1) назву депутатської фракції;

2) прізвище та ім'я депутата, який виявив бажання бути членом фракції і його особистий підпис;

3) інформацію про главу (уповноважених осіб) депутатської фракції;

4) дату і підпис голови (уповноваженої особи) депутатської фракції.

6.Повноваження  депутатської фракції починаються з моменту оголошення головуючим письмового подання на пленарному засіданні ради.

7. Депутат може бути членом лише однієї фракції.

8. Діяльність депутатської фракції припиняється в разі виходу з неї всіх депутатів, прийняттям депутатами, які входять до складу фракції, рішення про припинення діяльності фракції, а також після закінчення терміну повноважень ради даного скликання. Діяльність фракції також може бути припинена у разі припинення діяльності партії, належність до якої лягла в основу створення фракції. 

9. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати ради, які входять в одну групу, вибирають з її числа особа, яка очолює групу.

Депутатська група складається не менш, ніж з п'яти депутатів ради.

10. Депутатська група реєструється секретарем ради на підставі письмового повідомлення про утворення депутатської групи.

11. До складу вже створених фракцій і груп можуть входити інші депутати ради на підставі поданої ними заяви.

Будь-який з депутатів може відкликати свій підпис з уявлення про утворення фракції або подати заяву про вихід з групи. Про кожну зміну кількісного складу фракцій і груп головуючий повідомляє на пленарному засіданні ради відразу після отримання інформації про такі зміни.

12. Рада сприяє діяльності депутатських фракцій і груп.

Стаття 57. Права депутатських фракцій і груп.

Депутатські фракції та групи мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

РОЗДІЛ 10.

ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ ТА  ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ.

Стаття 58. Посадові особи ради.

1. Посадовими особами ради є міський голова і секретар ради.

2. Повноваження посадових осіб ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

3. При здійсненні повноважень міський голова є відповідальним перед радою.

4. Міський голова на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений депутатами термін.

Стаття 59. Виконавчі органи.

1. Виконавчими органами ради є виконавчий комітет, виконавчий орган, відділи, управління, департаменти та інші створювані радою  органи.

2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

3. Статус і повноваження виконавчих органів ради визначаються законами України, і, у випадках, передбачених ними, - положеннями про ці органи, які затверджуються радою.

4.Створення виконавчого комітету, затвердження його кількісного та персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск є виключною компетенцією ради.

Стаття 60. Порядок обрання виконавчого комітету ради.

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

2. Виконавчий комітет ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, які працюють у виконавчих органах ради на постійній основі. До виконавчого комітету ради можуть входити керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради. Крім того, до складу виконавчого комітету ради можуть входити особи, які будуть працювати в ньому на громадських засадах.

До складу виконавчого комітету ради входить секретар ради.

3. Міський голова пропонує на розгляд ради кандидата на посаду члена виконавчого комітету ради. Кандидат на посаду члена виконавчого комітету ради зобов'язаний виступити на пленарному засіданні ради з автобіографічною інформацією і відповісти на питання депутатів. Крім того, кандидат на посаду члена виконавчого комітету ради, який буде працювати у виконавчих органах ради на постійній основі, зобов'язаний виступити перед депутатами з програмою діяльності і відповісти на питання депутатів ради.

4. Голосування з приводу затвердження персонального складу виконавчого комітету ради може відбуватися по кожній внесеній кандидатурі окремо, групами по кілька осіб, або відразу за всіх членів виконавчого комітету ради, про що приймається відповідне рішення ради.

5. Якщо рада не затвердила кандидата на посаду члена виконавчого комітету ради, міський голова зобов'язаний подати на розгляд ради іншого кандидата. Повторне голосування по кандидатах, рекомендованих радою, на поточній сесії не допускається.

Стаття 61. Звіт виконавчих органів ради.

1. Виконавчий комітет ради, управління, відділи та інші виконавчі органи підзвітні і підконтрольні раді. Члени виконавчого комітету ради звітують перед радою на його вимогу, але не рідше одного разу на рік з моменту їх обрання.

2. Час, який надається посадовим особам виконавчого комітету ради для підготовки звіту, не може бути менше одного місяця.

3. За результатами звітів членів виконавчого комітету ради на сесію ради виносяться проекти рішень про оцінку їх роботи. Робота члена виконавчого комітету ради оцінюється на "задовільно" або "незадовільно". Рада своїм рішенням дає оцінку роботи члена виконавчого комітету ради або виконавчого комітету ради в цілому, оцінка повинна бути вмотивованою.

Якщо рада своїм рішенням визнала роботу виконавчого комітету ради

"Незадовільною", то такий виконавчий комітет ради вважається розпущеним.

РОЗДІЛ 11.

Прикінцеві положення.

1. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, захисту прав громадян. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

2. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися тільки шляхом прийняття радою відповідного рішення.

Секретар міської ради                                                                                    Ю.М.Євсіков

  • logo
  • Торецька міська рада
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: toretsk-rada@ukr.net
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo